تعرفه قیمت های نرم افزار
نوع تعرفه قیمت اصلی (ریال) قیمت تخفیف (ریال) تعداد کلاینت ها
نسخه تک کاربره 8,000,000 4,000,000 -
نسخه شبکه 1,600,000 8,000,000 5
تمدید یک ساله نسخه تک کاربره 4,000,000 2,000,000 -
تمدید یک ساله نسخه شبکه 8,000,000 4,000,000 5
به ازای هر کلاینت در شبکه 120,000 600,000 1
ارتقاء نسخه تک کاربره به نسخه شبکه 8,000,000 4,000,000 5